3 Ekim 2012 Çarşamba

DataList ile veri göstermek....


Bazı web kontrolleri vardır ki (DataList yada Repeater) eğer onlar için
veri şablonu hazırlanmazsa onları veri kaynaklarına bağlasanız da internet
browser sayfasında hiç birşey göremezsiniz...
Bir ASP.NET sayfasında ilgili elemanların veri bağlantıları </script> bloğu
içinde tanımlanırken, şablon tanımı ise ilgili elemanın html kodları içinde
yer almalıdır.

Bu kodun tamamının kod kaba şeması aşağıdaki gibidir:

-----------------------------------------------------------------
<script  runat="server">
................ veri bağlantılarına ait visual basic kodları
</script>

---------------------------------------------------------------------

ve

-------------------------------------------------------------------------------
<html>
<body>
<form runat="server">
<asp:DataList id="DataList1" runat="server">  'Bu satır kullanılan elemanı tanımlar

<HeaderTemplate>

......................   ' Bu satırda Listenin başlığı yazılır

</HeaderTemplate>

<ItemTemplate>

........................  'Bu satırda ilgili liste için alan isimleri yazılır

</ItemTemplate>

<FooterTemplate>

.........................  'Bu satırda ilgili liste için alt bilgileri yazızılır

</FooterTemplate>


</asp:DataList>
</form>
</body>
</html>
------------------------------------------------------------------------------------

şeklindedir.... AYRICA BU İKİ KOD AYNI SAYFADA YAZILIR VE ORNEGIN GOSTER.ASPX OLARAK KAYDEDİLİR....SON OLARAK ÖRNEK BİR PROJE OLARAK AŞAĞIDAKİ KOD VERİLEBİLİR:


VERİ BAĞLANTILARI BLOGU şu şekilde yapılır:

--------------------------------------------------------------------------------------------<%@ Page language="vb" Debug=true %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>
<html><head>

<script  runat="server">

'Script bloğu içinde ise veritabanında ilgili alanları okuyacak ve Datalist1 elemanını veri
'kaynağına bağlayacak kodları yazıyoruz....

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
        Dim dbconn As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" &
                                           Server.MapPath("~/db/genel2005.mdb"))
        Dim oda As New OleDbDataAdapter("SELECT *FROM resimler", dbconn)
        Try
            dbconn.Open()
            Dim ds As New DataSet()
            oda.Fill(ds, "resimler")
            DataList1.DataSource = ds.Tables("resimler").DefaultView
            DataList1.DataBind()
        Catch ex As Exception
            Response.Write(ex.ToString)
        End Try
    End Sub
</script></head>


<body>

<form id="Form2" runat="server">
<asp:DataList id="DataList1" runat="server" RepeatColumns="2" RepeatDirection='Horizontal'>

<HeaderTemplate>
<h1> RESİMLER....<h1/><hr>
</HeaderTemplate>

<ItemTemplate>
<div style="padding:15,15,15,15">
<asp:Image ID="Image1" runat="server" ImageUrl=<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"resimyolu")%> Width="40" Height="50"/>
<br/>
<b>Resim adı: </b><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "resimadi")%><br/>
</ItemTemplate>
<FooterTemplate>
<b>BİLGİ PAYLAŞINDA RAHATLARSINIZ... GAZ YAPMAZ...</b>
</FooterTemplate>

</asp:DataList>
</form>
</body>
</html>

Hiç yorum yok: